Regulamin

Regulamin serwera Legend of Mir 3 – Fenix

§1 – Wstęp
1. Decyzja GM’a nie podlega dyskusji. GM ma zawsze rację. Sytuacje wyjątkowe, a uznane za nieetyczne będą surowo karane.
2. Jeżeli Gm nie ma racji, patrz pkt 1.
3. Prawo nie działa wstecz.
4. Każdy ma obowiązek zaznajomić się z regulaminem
5. Osoby nie akceptujące regulaminu nie mają racji bytu w naszym społeczeństwie.
6. Teksty typu: bo nie wiedziałem. – nie będą brane pod uwagę przy osądzie, ponieważ obowiązkiem gracza jest ZNAĆ REGULAMIN.
7. Nie znajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności.
8. Skargi, sprzeciwy itp., proszę popierać screenami z gry i kierować na PW do GM’a.
9. Zakaz podawania się za GameMaster’a. W takim przypadku osoba dostaje bana na wszystkie konta.
10. Nie można przyciągać lub przestawiać osób będących w safe afk w celu wydropienia postaci, bądź jej zabicia przez gracza lub potwora. Wszelkie tego typu incydenty będą rozpatrywane indywidualnie i karane nadzwyczaj surowo, łącznie z kasacją itemów, a nawet konta
11. Głupie uwagi w kierunku GM’a będą surowo karane.
12. Sugerowane kary są tylko możliwościami jakie mogą spotkać gracza za złamanie danego punktu w regulaminie. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

§2 – Nicki
1.Nick w grze powinien być „normalny”.
2.Nick nie może być obraźliwy.
3.Nick nie może być stworzony z przypadkowego ciągu znaków, tj. asdowk itp.
4.Jeśli ktoś ma problemy z doborem nicku, podaję generator: KLIKNIJ TUTAJ

§3 – Używanie wulgaryzmów
1. Zabrania się używania słów ogólnie uznanych za wulgarne na chacie zwykłym, lokacyjnym, globalu.
2. GM’ów nie interesuje chat gildiowy, grupowy, priv.

§4 – Sprzedawanie kont, postaci i itemów za walutę realną
1. Kategorycznie zabronione jest sprzedawanie/wymiana postaci, itemów i kont za realne pieniądze.
2. W przypadku wykrycia takiego zdarzenia, osoba kupująca jak i sprzedająca dostaje bana na konto na 90 dni i kasację itemów.
3. Gdy sytuacja się powtórzy, konta osób zamieszanych zostaną SKASOWANE!

§5 – Bugi w grze
1. Każdy gracz, który wykryje buga w grze zobowiązany jest zgłosić go do GM lub jak najszybciej do działu na forum.
2. ZABRONIONE jest używanie bugów pod groźbą odjęcia lvli, kasacji itemów, a nawet kasacji konta.
3. Osoba, która zgłosiła buga, może otrzymać drobny upominek/nagrodę za zgłoszenie, lecz nie musi.
4. To Gm’i decydują czy przyznać nagrodę.

§8 – Sępienie o Exp/Itemy
1. Niedopuszczalne jest nagabywanie Gm’a o itemy, exp, czy inne tego typu rzeczy.
2. Wszelkie tego typu sytuacje będą „nagradzane” ostrzeżeniem, zabiciem i kicknięciem, a nawet banem na konto w przypadkach nadzwyczajnych i powtarzających się u jednej osoby.

§9 – Czity
1. Zabrania się używania jakichkolwiek programów wspomagających, ingerujących w system gry.
2. Wszelkie tego typu przypadki, które zostaną wykryte, sprawdzone i udokumentowane, będą bezwzględnie karane banem na całe konto, na którym wspomagacz był używany.
3. Nie będą brane pod uwagę żadne tłumaczenia: to nie ja, to brat, to żona/mąż, której/mu dałem/am passy na siebie.
4. Gdy gracze wykryją u kogoś, iż używa czitów, zobowiązani są do zrobienia screenów i czym prędzej dostarczenie ich GM’owi, wraz z krótkim opisem.
Dbajmy wspólnie o miłą rozgrywkę bez oszustw!

§10 – Wojny o miasta
1. Używanie wulgaryzmów surowo zakazane pod groźbą czat banu.
2. Na wojnach nie można kraść.
3. Zabrania się wywoływania wojen w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
4. Zabrania się celowego wywoływania wojen, które mogłyby kolidować z zapowiedzianym przez GM eventem (nie dotyczy eventów automatycznych).

§12 – Inne
1. Inne niemoralne zachowania nieobjęte regulaminem będą również karane nadzwyczaj surowo.

Wszelkie pytania do obsługi serwera proszę kierować na forum lub e-mail mir3fenix.gmail.com

REGULAMIN NIE JEST KOMPLETNY, MOŻE ULEC ZMIANIE LUB UAKTUALNIENIU O KOLEJNE ZAGADNIENIA W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB.

============================================================================================================

Legend of Mir 3 Server Rules – Fenix

§1. Introduction
1. GM’s decision is not subject to discussion. GM is always right. Exceptional circumstances, and recognized as unethical will be severely punished.
2. If Gm is not right, see point 1.
3. The law does not work backwards.
4. Everyone is obliged to familiarize themselves with the regulations
5. Those who do not accept the rules are not racist in our society.
6. Type texts: because I did not know. – will not be taken into account when judging, as the player is obliged to READ THE RULES.
7. No knowledge of the law does not release the responsibility.
8. Complaints, objections, etc., please support screenshots of the game and direct the PW to GM.
9. Prohibit Submission for GameMaster. In this case, the person gets a ban on all accounts.
10. You can not attract or switch people in safe afk to drown or kill a character or a monster. Any such incidents will be handled individually and severely punished, including the removal of items and even accounts.
11. Foolish remarks towards GM will be severely punished.
12. Suggested penalties are only opportunities that a player may encounter for breaking a point in the rules. Each case is dealt with individually.

§2 – Nicki
1.Nick in the game should be „normal”.
2.Nick can not be offensive.
3.Nick can not be created from a random string, ie,
4. If someone has problems with the nickname, I give the generator: CLICK HERE

§3 – Use of vulgarisms
1. It is forbidden to use words generally considered vulgar in the ordinary, localized, globalized hut.
2. GMs are not interested in guild chat, group, priv.

§4 – Selling accounts, forms and items for real currency
1. It is strictly forbidden to sell / exchange the characters, items and accounts for real money.
2. In the event of such an event, the buyer and the seller shall be banned for 90 days and the item deleted.
3. When the situation is repeated, the accounts of those involved will be deleted.

§5 – Bugs in the game
1. Any player who detects a bug in the game is required to report it to GM or as soon as possible to the forum.
2. It is prohibited to use bugs under the threat of lobbing, deleting items or even deleting accounts.
3. The person who submitted the bug may receive a small gift / reward for the application, but does not have to.
4. It’s the Gm’s who decide whether to award the prize.

§8 – Expiration / Expiration
1. It is unacceptable to solicit Gm for items, exp, or other such items.
2. Any such situations will be „rewarded” with a warning, kill and kick, and even a ban on the account in emergency and repetitive situations in one person.

§9 – Chains
1. It is forbidden to use any supportive software that interfere with the game system.
2. Any such case, which will be discovered, verified and documented, will be punishable by a ban on the entire account on which the assistant was used.
3. No translation will be taken into account: it’s not me, it’s my brother, it’s my wife / husband that I gave to him.
4. When players find out that they are using chit chat, they are required to make screenshots and to deliver them to GM quickly, with a brief description.
Let’s work together for a nice game without cheating!

§10 – Wars of the cities
1. Use of vulgar language is strictly forbidden under threat of banana chat.
2. In wars you can not steal.
3. It is forbidden to call war on Christmas and Easter.
4. It is forbidden to deliberately induce wars that could interfere with the event announced by GM (not automatic events).

§12 – Other
1. Other immoral behaviors not covered by the regulations will also be punishable severely.

For any questions about server support please direct to the forum or email mir3fenix.gmail.com

RULES ARE NOT COMPLETE, CAN BE CHANGED OR UPDATED FOR ANY OTHER ISSUES RELATED TO THE NEEDS.