Regulamin

Regulamin Gry – Legend Of Mir 3 – FENIX

   Rejestrując się do gry akceptujesz niniejszy regulamin, nie przestrzeganie go będzie surowo karane!


§1. Ogólne

§1.1 Lista GameMasters (GM) zawsze wyświetlana jest na początku gry.
§1.2 Szanuj każdego GMa, możesz mieć gorszego.
§1.3 GM jest po to aby pomóc w problemach w miarę swoich możliwości. Każda obraza – ban stały.
§1.4 GM nie podejmie żadnych kroków, w sporach między graczami,
§1.5 GM ma zawsze racje nie zależnie od tego czy się z tym zgadzasz czy nie. Bezmyślna krytyka GMa (ban na tydzień i kasacja itemów lub inna kara zależnie od decyzji administracji).
§1.6 Nie proś GM’a o exp, przedmiot, bosz itp. itd. może to spowodować nieprzyjemności, a expa i przedmiotu i tak nie dostaniesz.
§1.7 Nie wolno podszywać się pod GM’a, ban na konto bez odwołania.
§1.8 Regulamin gry może się zmienić w całości lub w części bez powiadamiania o tym fakcie graczy.

§2. Gracze

§2.1  Zakazuje się zamieszczania w imionach postaci i gildii wyrażeń uznawanych powszechnie za obraźliwe jak i cyfr i innych znaków, symboli psujących klimat gry.
§2.2  Przeklinanie, czy używanie słów obraźliwych na czacie globalnym, shoucie i lokalnym („na biało”) jest zabronione. Karą za to jest upomnienie, czasowy czatban, lub dla szczególnie chamskich graczy ban i kasacja konta.
§2.3 Używanie wszelkich zewnętrznych programów, które ingerują w gre, jest surowo zabronione i skutkuje usunięciem konta.
§2.4 Każde, zachowanie, które nie mieści się w ramach etyki, takie jak mszczenie się na graczu, uniemożliwiając mu normalną grę, poprzez ciągle jego zabijanie, ubliżanie mu na prywatnym czacie,  recalowanie z SAFE, aby go wydropić i inne podobne rzeczy, zostaną ukarane.
§2.5 W żadnych wypadku, GM nie zwraca utraconych itemów, z wyjątkiem gdy utrata itemu jest wynikiem awarii serwera, lub gdy w wyjątkowych sytuacjach GM uzna inaczej.
§2.6 Przedmioty czasowe – Absolutny zakaz przetrzymywania przedmiotów czasowych na poczcie, komisie i inny sposób dający możliwość korzystania z przedmiotów czasowych po ich terminie zniknięcia! Każdy przypadek próby przetrzymania przedmiotu będzie karany.


§3. Konta gry

§3.1 Wszelkie udowodnione wyłudzanie kont do gry przez graczy będzie karane banem.
§3.2 Osoba, która założyła konto ma obowiązek pilnowania dostępu do konta. Wszelkie zgłoszone kradzieże poprzez dostęp do konta, nie są uznawane.
§3.2 Zakaz sprzedaży postaci oraz kont. Sprzedane postacie zostaną skasowane, razem z itemami.
§3.4 Konta nieaktywne 6 miesięcy mogą zostać usunięte z bazy bez informowania o tym fakcie.
§3.5 Ktokolwiek pożyczy/kupi konto – nie ingerujemy, kto poda właściwe dane rejestracyjne (Login, mail) – otrzyma wszystko to co chce (np. nowe hasło).
§3.6 Kto zamierza zmienić e-mail powinien poinformować GMa, zmienimy maila z informacją na dotychczasowego.
§3.7 Zakazane jest zakładanie wielu kont do gry w celu uzyskiwania dodatkowych korzyści (np. zdobywanie doświadczenia lub przedmiotów.

§4. Kradzieże

§4.1 Zabranie przedmiotu, który wypadł z gracza o statusie PK jest nie kradzieżą. Prócz takich  przedmiotów jak: teleporty, przedmioty świetlne (np. Pochodnia), przedmioty odnawiające MP HP, oraz dragi typu StormDrug.
§4.2 Za kradzież uznaje się również korzystanie z bugów gry. Czerpanie korzyści z bugów i nie zgłoszenie ich do GM’ów serwera będzie bardzo surowo karane, do kasacji konta włącznie.
§4.3 GM może odebrać item który został podniesiony przez innego gracza w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli uzna to za stosowne.

§5. Kary

§5.1 Wszelkiego typu kary są przyznawane przez GMa.
§5.2 Rodzaj kary, jej wielkość (długość itd.)) zależy od GMa , który bierze pod uwagę rodzaj występku (oraz ewentualną szkodę jaką spowodował gracz swoim działaniem) jak również wcześniejsze wpisy Regulaminu, które mówią o karach.
§5.3 Od przyznanych przez GMa kar nie przysługuje graczowi odwołanie.
§5.4 Kara, która została nałożona na gracza może być cofnięta (zawieszona, zmniejszona) jeśli wystąpią szczególne okoliczności łagodzące w danym przypadku ewentualnie może tez zostać przedłużona (zwiększona) jeśli zajdzie taka konieczność. Decyzję w tej sprawie podejmuje GM.
§5.5 Rodzaj kary oraz jej wielkość (długość itd.) powinna być zakomunikowana graczowi dostępnymi środkami komunikacji w grze (PM, poczta, global, GM_Shout) lub na forum (PM, odpowiedni wątek).

§6. Guardian

§6.1 Guardian to osoba powołana przez GMa do pilnowania porządku na serwerze.
§6.2 Guardian nie jest GMem ani nie posiada jego uprawnień ale korzysta z ograniczonych środków technicznych (ekwipunek, level, komendy itd.) w celu wykonywania swoich obowiązków.
§6.3 Obowiązkiem Guardiana jest przestrzeganie Regulaminu gry jak również egzekwowanie tego od graczy (w zakresie ustalonym przez GMa).
§6.4 Guardian odpowiada przed GMami i przez nich może zostać odwołany jeśli zajdzie taka konieczność.
§6.5 Wszelkie skargi na działalność Guardiana będą brane pod uwagę przez GMów (PM lub wątek na forum) jednak fałszywe, nierzetelne lub naciągane skargi zostaną uznane za oszczerstwa a gracz, który je złożył zostanie poważnie ukarany.
§6.6 Guardian ma zakaz „pomagania w grze” (expienia, dawanie itemów, recalla na lokacje, ujawniania zastrzeżonych informacji i innych rzeczy, które mogły by przynieść korzyść) jakiejkolwiek postaci na serwerze.

§7. Kontakt 

§7.1 Z GMem kontaktujemy się za pomocą poczty internetowej.
§7.2 Dla zwiększenia wydajności pracy emaile trzeba pisać z ustalonym tematem:
§7.2.1 Do spraw związanych z kontami i hasełami. – W tytule emaila musi być zawarta informacja „Hasło lub Konto”
§7.2.2 Do spraw związanych z dotacją. – W tytule emaila dopisujemy „Dotacja”
§7.2.3 Do wszystkich sprawe nie wymienionych w punktach §7.2.1 i §7.2.2. – W tytule wpisujemy czego email się tyczy.
§7.3 Powinno się zawsze wklejać poprzednią korespondencje związane z tym samym tematem.
§7.4 Powinno się udzielać jak największej ilości danych o problemie jaki zaszedł. W szczególności datę i miejsce zdarzenia. Wypowiedz powinna być zwięzła i zrozumiała.

§8. Komis

§8.1 GMem ma prawo usunąć item z komisu, gdy łamie on regulacje zawarte w regulaminie, a gracz nie może rościć sobie jakichkolwiek praw do skasowanego itemu.
§8.2 Przedmiot nie może być wystawiony po znacznie zawyżonych cenach np. WoodenSword za 99mln.
§8.3 Wystawiając przedmiot czasowy w opisie musi być zawarta data wygaśnięcia przedmiotu.
§8.4 W opisie nie można umieszczać numerów GG, adresów mailowych i tym podobnych środków komunikacji.
§8.5 Opis musi dotyczyć przedmiotu, który jest wystawiony
§8.6 W przypadku gdy gracz chce sprzedać przedmiot za integrale, powinien ogłaszać się na forum i  w grze. Nie można wstawiać przedmiotów do komisu w celu sprzedaży TYLKO za integrale, w przypadku oferty za gold i integrale, w opisie musi zostać umieszczona stosowna notka.
§8.7 Gracze kupujący przedmiot, który łamie regulacje zawarte w regulaminie, nie mogą rościć sobie praw do cofnięcia transakcji.

§9. Eventy

§9.1 Obowiązuje całkowity zakaz zabijania innych graczy na mapach eventowych (dotyczy to także minieventów)
§9.2 itemy eventowe, które gracze wygrywają należy tylko do nich (do konta) – obowiązuje zakaż przekazywania na stałe tych itemów innym graczom.