Regulamin

Regulamin serwera Legend of Mir 3 – Fenix

§1 – Wstęp
1. Decyzja GM’a nie podlega dyskusji. GM ma zawsze rację. Sytuacje wyjątkowe, a uznane za nieetyczne będą surowo karane.
2. Jeżeli Gm nie ma racji, patrz pkt 1.
3. Prawo nie działa wstecz.
4. Każdy ma obowiązek zaznajomić się z regulaminem
5. Osoby nie akceptujące regulaminu nie mają racji bytu w naszym społeczeństwie.
6. Teksty typu: bo nie wiedziałem. – nie będą brane pod uwagę przy osądzie, ponieważ obowiązkiem gracza jest ZNAĆ REGULAMIN.
7. Nie znajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności.
8. Skargi, sprzeciwy itp., proszę popierać screenami z gry i kierować na PW do GM’a.
9. Zakaz podawania się za GameMaster’a. W takim przypadku osoba dostaje bana na wszystkie konta.
10. Nie można przyciągać lub przestawiać osób będących w safe afk w celu wydropienia postaci, bądź jej zabicia przez gracza lub potwora. Wszelkie tego typu incydenty będą rozpatrywane indywidualnie i karane nadzwyczaj surowo, łącznie z kasacją itemów, a nawet konta
11. Głupie uwagi w kierunku GM’a będą surowo karane.
12. Sugerowane kary są tylko możliwościami jakie mogą spotkać gracza za złamanie danego punktu w regulaminie. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

§2 – Nicki
1.Nick w grze powinien być “normalny”.
2.Nick nie może być obraźliwy.
3.Nick nie może być stworzony z przypadkowego ciągu znaków, tj. asdowk itp.
4.Jeśli ktoś ma problemy z doborem nicku, podaję generator: KLIKNIJ TUTAJ

§3 – Używanie wulgaryzmów
1. Zabrania się używania słów ogólnie uznanych za wulgarne na chacie zwykłym, lokacyjnym, globalu.
2. GM’ów nie interesuje chat gildiowy, grupowy, priv.

§4 – Sprzedawanie kont, postaci i itemów za walutę realną
1. Kategorycznie zabronione jest sprzedawanie/wymiana postaci, itemów i kont za realne pieniądze.
2. W przypadku wykrycia takiego zdarzenia, osoba kupująca jak i sprzedająca dostaje bana na konto na 90 dni i kasację itemów.
3. Gdy sytuacja się powtórzy, konta osób zamieszanych zostaną SKASOWANE!

§5 – Bugi w grze
1. Każdy gracz, który wykryje buga w grze zobowiązany jest zgłosić go do GM lub jak najszybciej do działu na forum.
2. ZABRONIONE jest używanie bugów pod groźbą odjęcia lvli, kasacji itemów, a nawet kasacji konta.
3. Osoba, która zgłosiła buga, może otrzymać drobny upominek/nagrodę za zgłoszenie, lecz nie musi.
4. To Gm’i decydują czy przyznać nagrodę.

§8 – Sępienie o Exp/Itemy
1. Niedopuszczalne jest nagabywanie Gm’a o itemy, exp, czy inne tego typu rzeczy.
2. Wszelkie tego typu sytuacje będą “nagradzane” ostrzeżeniem, zabiciem i kicknięciem, a nawet banem na konto w przypadkach nadzwyczajnych i powtarzających się u jednej osoby.

§9 – Czity
1. Zabrania się używania jakichkolwiek programów wspomagających, ingerujących w system gry.
2. Wszelkie tego typu przypadki, które zostaną wykryte, sprawdzone i udokumentowane, będą bezwzględnie karane banem na całe konto, na którym wspomagacz był używany.
3. Nie będą brane pod uwagę żadne tłumaczenia: to nie ja, to brat, to żona/mąż, której/mu dałem/am passy na siebie.
4. Gdy gracze wykryją u kogoś, iż używa czitów, zobowiązani są do zrobienia screenów i czym prędzej dostarczenie ich GM’owi, wraz z krótkim opisem.
Dbajmy wspólnie o miłą rozgrywkę bez oszustw!

§10 – Wojny o miasta

1. Używanie wulgaryzmów surowo zakazane pod groźbą czat banu.

2. Na wojnach nie można kraść.

3. Zabrania się wywoływania wojen w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

4. Zabrania się celowego wywoływania wojen, które mogłyby kolidować z zapowiedzianym przez GM eventem (nie dotyczy eventów automatycznych).

5. Zabrania się używania “SupermanDrug” podczas wojny

§11 – PVP / Eventy

1. Zabrania się zabijania innych graczy podczas eventów zorganizowanych przez GM’a lub gracza(Hydry, Bossy, etc). 2. Zabrania się zabijania graczy, którzy korzystają z NPC od HardcoreScroll’i. 3. PVP / PK jest dozwolone wszędzie oprócz punktów wymienionych wyżej(KR, Miasta,Lokacje).

§12 – Inne
1. Inne niemoralne zachowania nieobjęte regulaminem będą również karane nadzwyczaj surowo.

Wszelkie pytania do obsługi serwera proszę kierować na forum lub e-mail mir3fenix.gmail.com

REGULAMIN NIE JEST KOMPLETNY, MOŻE ULEC ZMIANIE LUB UAKTUALNIENIU O KOLEJNE ZAGADNIENIA W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB.

============================================================================================================

Server Legend of Mir 3 – Fenix

§1. Introduction
1. GM’s decision is not subject to discussion. GM is always right. Emergencies that are considered unethical will be severely punished.
2. If Gm is not right, see point 1.
3. The law is not retroactive.
4. Everyone is obliged to become familiar with the regulations
5. Persons who do not accept the regulations are not entitled to exist in our society.
6. Type texts: because I did not know. – they will not be taken into account in the judgment, because the player is obliged to KNOW REGULATIONS.
7. Not knowing the law does not absolve you from liability.
8. Complaints, objections, etc., please support screenshots from the game and direct PW to GM.
9. It is forbidden to follow GameMaster. In this case, the person gets ban on all accounts.
10. You can not attract or rearrange persons who are in safe afk in order to map a character or kill a character or monster. All such incidents will be considered individually and punished extremely severely, including the deletion of items and even accounts
11. Stupid attention to GM will be severely punished.
12. Suggested penalties are only opportunities that can be met by the player for breaking a given point in the regulations. Each case is considered individually.

§2 – Nicki
1.Nick in the game should be “normal”.
2.Nick can not be offensive.
3.Nick can not be created from an accidental string of characters, i.e. asdowk etc.
4. If someone has problems with choosing a nickname, I give the generator: CLICK HERE

§3 – Use of profanity
1. It is forbidden to use words generally considered vulgar on ordinary huts, location hacks, globals.
2. GM’ów are not interested in guild chat, group, priv.

§4 – Selling accounts, characters and items for real currency
1. It is strictly forbidden to sell / exchange characters, items and accounts for real money.
2. In the event of such an event being detected, the buyer and seller will be banned on the account for 90 days and the items will be deleted.
3. When the situation repeats, the accounts of the persons involved will be DELETED!

§5 – Bugs in the game
1. Each player who detects a bug in the game is required to report it to GM or as soon as possible to the forum section.
2. It is forbidden to use bugs under the threat of lvl-deduction, deletion of items, or even deletion of the account.
3. The person who reported the bug may receive a small gift / reward for the application, but does not have to.
4. This Gm’i decide whether to award a prize.

§8 – Sępienie o Exp / Itemy
1. It is unacceptable to solicit Gm’a about items, exp, or other such things.
2. All such situations will be “rewarded” with a warning, killing and kicking, and even banning to an account in extraordinary and recurrent cases in one person.

§9 – Czity
1. It is forbidden to use any support programs interfering with the game system.
2. Any such cases, which will be detected, checked and documented, will be strictly punished by the bank for the entire account on which the helper was used.
3. No translations will be taken into account: to nie ja, to brat, to żona / mężczyzna, że ​​/ mu I gave streaks on myself.
4. When players detect in someone that they use cheats, they are obliged to make screenshots and quickly provide them to GM, along with a short description.
Let’s take care of a nice gameplay without any scams!

§10 – Wars for the city
1. The use of profanity is strictly prohibited under the threat of a ban chat.
2. You can not steal in wars.
3. It is forbidden to cause wars during Christmas and Easter.
4. It is forbidden to purposely cause wars that could interfere with the event announced by GM (not applicable to automatic events).
5. It is forbidden to use “SupermanDrug” during the war

§11 – PVP / Events
1. It is forbidden to kill other players during events organized by GM or the player (Hydra, Bossy, etc.).
2. It is forbidden to kill players who use the Hardcore Scrolls NPC.
3. PVP / PK is allowed everywhere except for the points listed above (CoR, Cities, Locations).
§12 – Other
1. Other immoral behaviors not covered by the regulations will also be punished extremely strictly.

Any questions for server service, please send to the forum or e-mail mir3fenix.gmail.com

THE REGULATIONS ARE NOT COMPLETE, MAY BE SUBJECT TO CHANGE OR UPGRADING FOR SUBSEQUENT QUESTIONS DEPENDING ON THE NEEDS.